Tech Mando White
Tech Mando "White" definitely has his own style.
White and dark gray armor.
Base Price:
$25.00

TAGS: figures, new, tech mando trooper